سامانه بیماران نادر ایراناطلاعیه

این سامانه (سامانه سبنا) متعلق به بیماران نادر می باشد| لطفا بیماران دیابتی در این سامانه ثبت نام نکنید

آدرس ثبت نام بیماران دیابتی : https://rda.behdasht.gov.ir/login

جهت ثبت نام کلیک کنید